මිරිදිය මත්ස්‍යයන් හා ඉස්සන් වගාව කුඩා පරිමාණ වැව් ආශ්‍රිිතව ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන

news-thumbnail
2024 ජනවාරි 17

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කිරීමේ සහ අභිප්‍රේරණය කිරීමේ වැඩමුළුව

news-thumbnail
2024 ජනවාරි 29

ලෝක පාංශු දිනය 2023 සඳහා මෙම ආයතනයෙන් මෙහෙයවන ලද වීඩියෝ නිර්මාණ තරඟාවලියේ ජයග්‍රාහකයින් සඳහා ත්‍යාග හා සහතිකපත් පිරිනැමීම

news-thumbnail
2024 ජනවාරි 11

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කිරීමේ සහ අභිප්‍රේරණය කිරීමේ වැඩමුළුවක්