කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාර සඳහා වන අහිතකර බලපෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ නායකත්ව හා ව්‍යාපෘතිය හඳුන්වා දීමේ වැඩසටහන්

2023 මාර්තු 1

අපගේ ව්‍යාපෘති කාර්ය මණ්ඩලය නායකත්ව විශිෂ්ඨත්වයෙන් සවිබල ගන්වමින්, අපගේ නායකත්ව වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අද දින ඉතා දිරිගන්වන දිනයක් සනිටුහන් කළේය. නායකත්වයෙන් හෙබි ඉතා දක්ෂ කණ්ඩායමක ඡායාරූප බලන්න