ලෝක පාංශු දිනය 2023 සඳහා මෙම ආයතනයෙන් මෙහෙයවන ලද වීඩියෝ නිර්මාණ තරඟාවලියේ ජයග්‍රාහකයින් සඳහා ත්‍යාග හා සහතිකපත් පිරිනැමීම

2024 ජනවාරි 29

ලෝක පාංශු දිනය 2023 සඳහා මෙම ආයතනයෙන් මෙහෙයවන ලද වීඩියෝ නිර්මාණ තරඟාවලියේ ජයග්‍රාහකයින් සඳහා ත්‍යාග සහ සහතිකපත් ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ ගයාන් මල්ලවතිස්ස මහතා අතින් පිරිනමන ලදී. නිර්මාණශිලිත්වය, මාතෘකාවට අනුකූලවීම, කාල කළමණාකරණය යන අංශ යටතේ නිර්මාණ අගයන ලදී.

පළමු ස්ථානය පිනිදු ටෙෂාන්, දෙවන ස්ථානය ඒ විජයනායගම් සහ තෙවන ස්ථානය බිනුරි නිපුණිකා විසින් දිනාගත්හ.වැඩිම පිරිසක් නරඹන ලද වීඩියෝ නිර්මාණයට අදාළ ත්‍යාගය අංජලී තරින්දි විසින් දිනාගන්නා ලදී.