අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ දුම්මින්නෑගම සහ තල්ගහ වැව් වල මිරිදිය මත්ස්‍ය පැටවුන් සහ ඉස්සන් කීටයන් වගා කිරීමේ වැඩසටහන

කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාර සඳහා වන අහිතකර බලපෑම් අවමකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ප්‍රතිලාභින් හට හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහන - කුඩාහල්මිල්ලෑව

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බෙල්ලන්කඩවල සහ කුඩා හල්මිල්ල වැව් වල මිරිදිය ජලාශවල මත්ස්‍ය ඇගිල්ලන් තැන්පත් කිරීමේ වැඩසටහන