දේශගුණික විපර්යාස ජල විද්‍යාත්මක පද්ධති කෙරෙහි ඇති කරන බලපෑම පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව

කුරුණෑගල සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික් වල ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය පරීක්ෂා කිරීමේ නිරීක්ෂණ චාරිකාව

කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා වන ජාත්‍යන්තර අරමුදලේ නියෝජිතයන්ගේ 2024 මාර්තු 26 වන දින කුරුණෑගල සහ පුත්තලම නිරීක්ෂණ චාරිකාව